Regulamin promocji „Terabajt dla biznesu za darmo”

dla nowych klientów systemów Comarch ERP

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Terabajt dla biznesu za darmo” (zwana dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem promocji jest COMARCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, REGON 350527377. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.
 3. Promocja polega na możliwości otrzymania darmowego konta Comarch IBARD o pojemności 1 terabajt (1 TB) i funkcjonalności konta Enterprise na okres jednego roku przez nowych Klientów przynajmniej jednego z systemów Comarch ERP.
 4. Promocja trwa od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. (dalej: Okres promocyjny). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji.
 5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Klient – podmiot gospodarczy który zawiera z Comarch umowę o świadczenie usług Comarch ERP
  • Nowy Klient Systemu Comarch ERP – podmiot który pierwszy raz wykupił prawo do korzystania z jednego z systemów Comarch ERP: Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, lub usług: Comarch ERP XT wykupionego na rok, Comarch ERP Optima w modelu usługowym, Comarch ERP Altum Online, oraz Comarch ERP XL Online, w ciągu ostatnich 90 dni.

 

 

§2 Zasady Promocji

 1. Klienci, którzy w okresie ostatnich 90 dni po raz pierwszy wykupili prawo do korzystania z jednego z systemów Comarch ERP i nie posiadają konta Comarch IBARD otrzymują konto Comarch IBARD o pojemności 1 terabajta (1TB) i funkcjonalności konta Enterprise (funkcjonalności wyszczególnione w cenniku umieszczonym na stronie internetowej ibard.com/pl/cennik/) na okres jednego roku (konto ma ważność rok od momentu założenia promocyjnego konta Comarch IBARD) za darmo.
 2. Klient otrzymuje przestrzeń o pojemności jednego terabajta (1TB) w Chmurze Comarch. W przypadku przekroczenia tej przestrzeni, Klient jest zobowiązany do kontaktu z Comarch pod adresem mailowym pomoc@ibard.com.
 3. Aby skorzystać z Promocji i otrzymać Konto Comarch IBARD o pojemności 1TB na okres jednego roku należy udać się na stronę https://www.ibard.com/pl/promocja, gdzie znajdują się wszystkie informację dotyczące założenia konta.
 4. Po roku (w momencie wygaśnięcia promocyjnego darmowego konta Comarch IBARD), konto Comarch IBARD zostanie automatycznie przedłużone na okres kolejnego roku według aktualnie obowiązującego cennika, na co Klient wyraża zgodę poprzez przystąpienie do niniejszej promocji.
 5. Pakiet dla Klienta zostanie wybrany na podstawie zużycia miejsca w chmurze, liczby użytkowników, oraz wykorzystywanych funkcjonalności przez danego Klienta w czasie 11 miesięcy korzystania z konta. Wybrany Pakiet będzie najniższym z aktualnie obowiązującej oferty który spełnia potrzeby Klienta.
 6. W celu rezygnacji z przedłużenia Konta IBARD na kolejny 12 miesięczny okres korzystania, Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej na co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem promocyjnego Konta IBARD. Wypowiedzenie należy wysłać na adres Organizatora promocji.
 7. Nowo założone Konto Comarch IBARD będzie przypisywane do instalacji lub konta ERP danego Klienta.

 

 

§3 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A. lub ofertami specjalnymi Comarch S.A.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.ibard.com/pl/promocja.
 5. Comarch S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie https://www.ibard.com/pl/promocja.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu działań podjętych na mocy niniejszego będą podlegały do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.