REGULAMIN KONTA Comarch IBARD

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19. 04. 2017 r. i z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin KONTA iBard24.

 

I.        Postanowienia ogólne i definicje.
§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.      Regulamin Konta Comarch IBARD (Regulamin) – regulamin określający zasady świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD oraz korzystania z Konta Comarch IBARD.

2.      System Comarch IBARD – system informatyczny umożliwiający korzystanie z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD oraz komunikację pomiędzy Operatorem Systemu Comarch IBARD i Klientem. System Comarch IBARD zapewnia Klientom stały dostęp i zarządzanie danymi zgromadzonymi na Koncie Comarch IBARD. System Comarch IBARD jest utrzymywany i rozwijany przez Operatora Systemu Comarch IBARD.

3.      Operator Systemu Comarch IBARD (Operator)- iComarch24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328672, NIP 6751410687, REGON 120871348

4.      Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. Klienci mają prawo korzystać z Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD wyłącznie:

a.      w ramach nieodpłatnego Pakietu Testowego;

b.      w ramach Pakietów odpłatnych określonych szczegółowo w cenniku znajdującym się na stronie www.Comarch IBARD.pl.

5.      Użytkownik – Klient, który dokonał pełnej aktywacji Konta Comarch IBARD i zawarł odpłatną Umowę Konta Comarch IBARD.

6.      Hasło Klienta – ciąg znaków składający się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych nadany przez Operatora Systemu Comarch IBARD lub samodzielnie przez Klienta w procesie rejestracji Konta Comarch IBARD, a służący autoryzacji Klienta w procesie logowania na Konto Comarch IBARD.

7.      Login Klienta – unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem Klienta do autoryzacji dostępu do Konta Comarch IBARD.

8.      Konto Comarch IBARD – wydzielona przestrzeń Systemu Comarch IBARD określona unikalnym Loginem Klienta i zabezpieczona Hasłem Klienta, na której Klient Konta Comarch IBARD zapisuje i przechowuje dane.

9.      Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD (Usługi) – usługi świadczone drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

10.  Umowa Konta Comarch IBARD (Umowa) – umowa zawarta pomiędzy Operatorem Systemu Comarch IBARD i Klientem, regulująca zasady świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD.

11.  Baza Kont – zbiór danych osobowych Klientów Konta Comarch IBARD, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora Systemu Comarch IBARD jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu świadczenia Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD.

12.  Konto Użytkownika Zależnego – konto wewnętrzne utworzone przez Klienta w ramach Konta Comarch IBARD zgodnie z zakresem zakupionego Pakietu.

13.  Opłata – wynagrodzenie Operatora Systemu Comarch IBARD za świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, wnoszona jest przez Użytkownika. Opłata uiszczana jest za pośrednictwem Systemu Płatności lub na rzecz Partnera Comarch IBARD jako opłata za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji.

14.  System Płatności – funkcjonalność Systemu Comarch IBARD umożliwiająca wniesienie Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay.

15.  Serwis Dotpay – operator portalu internetowego www.dotpay.pl: Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255 lub dowolny inny operator obsługujący płatności elektroniczne.

16.  Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17.  Godziny Robocze – godziny od 9.00 do 17.00 w każdym Dniu Roboczym.

18.  Partner Comarch IBARD – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Operatorem Systemu Comarch IBARD lub innym podmiotem sprzedaje Aktywację lub Prolongaty Aktywacji.

19.  Aktywacja – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia Pakietu płatnego.

20.  Prolongata Aktywacji – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zapłaty Opłaty zgodnie z Regulaminem.

21.  Pakiet – zestaw oferowany Klientowi Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, która w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzuje się określonymi parametrami w zakresie: dostępnych funkcjonalności, ilości przestrzeni dyskowej, ilości wewnętrznych kont Użytkowników Zależnych, ilości stanowisk dla poszczególnych Użytkowników i innymi parametrami.

22.  Pakiet Testowy– wersja testowa Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD o zestandaryzowanym zakresie, uprawniająca do nieodpłatnego korzystania z ograniczonego zakresu Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w celu jej wypróbowania.

23.  Plik – dowolny plik, przechowywany przez Klienta na Koncie Comarch IBARD.

24.  Usługa udostępniania Plików w Internecie – usługa świadczona przez Operatora Systemu Comarch IBARD w ramach Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD, umożliwiająca Klientowi przechowywanie Plików na Koncie Comarch IBARD oraz udostępnianie Plików za pomocą Adresu url.

25.  Korzystający – osoba fizyczna, korzystająca z Plików udostępnionych przez Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

26.  Adres url – link prowadzący do miejsca w Systemie Comarch IBARD, gdzie Plik jest udostępniony przez Klienta. Adres url przekazywany jest przez Klienta Korzystającemu.

27.  Usługa przesyłania Powiadomień SMS – usługa świadczona przez Operatora Systemu Comarch IBARD dla Klientów, umożliwiającą Klientowi otrzymywanie Powiadomień SMS na telefon komórkowy Klienta.

28.  Powiadomienie SMS – komunikat przesyłany w postaci Wiadomości SMS na telefon komórkowy Klienta.

29.  Wiadomość SMS – oznacza krótką wiadomość tekstową w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej przesyłaną przez podmioty świadczone usługi telekomunikacyjne (operatorów telekomunikacyjnych).

30.  Przedpłata – doładowanie Konta Comarch IBARD dowolną kwotą pieniężną, umożliwiająca korzystanie z Usługi przesyłania Powiadomień SMS.

§ 2
1.  Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, świadczonych przez Operatora Systemu Comarch IBARD na rzecz Klientów drogą elektroniczną, polegającej na przechowywaniu zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrznych serwerach Operatora Systemu Comarch IBARD, poprzez ich wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem publicznej sieci Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia.

2.  Świadczenie Usług następuje w oparciu o System Comarch IBARD i wymaga aktywacji Konta Comarch IBARD.

3.  Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchamiania Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Klienta zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych na Klienta w Regulaminie.

4.  Uprawnienia Klientów korzystających z Usług Pakiet Test podlegają stosownym ograniczeniom czasowym i przedmiotowym, określonym w  Regulaminie.

5.  Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Operatora Systemu Comarch IBARD www.Comarch IBARD.pl. w formie która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

II.      Wymagania techniczne
§ 3

 

W celu skorzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD Użytkownik Konta Comarch IBARD musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 128 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w ich najbardziej aktualnej wersji.

 

III.     Rodzaje i zakres świadczonych Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD
§ 4

 

1.      Pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez Klienta warunków w nim określonych, Operator Systemu Comarch IBARD zobowiązuje się świadczyć Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD w zakresie wybranego przez Klienta Pakietu polegające na:

a.      utworzeniu Konta Comarch IBARD;

b.      zapewnieniu Klientowi możliwości ręcznego lub automatycznego tworzenia i wysyłania przy pomocy szyfrowanego połączenia zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrzną przestrzeń dyskową utrzymywaną przez Operatora Systemu Comarch IBARD;

c.       przechowywaniu zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrznej przestrzeni dyskowej utrzymywanej przez Operatora Systemu Comarch IBARD;

d.      zapewnienie Klientowi możliwości uzyskania dostępu do utworzonych kopii zapasowych oraz ich zwrotnego pobrania przy pomocy szyfrowanego połączenia;

e.      umożliwieniu Klientowi udostępniania Plików w Internecie za pomocą Adresu Url;

f.        umożliwia Klientowi otrzymywanie Powiadomień SMS na telefon komórkowy Klienta;

g.      zapewnienie wsparcia technicznego w ramach Helpdesk.

2.      Szczegółowe parametry Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD świadczonej na rzecz danego Klienta, takie jak w szczególności:

a.      długość okresu, w którym Klient ma prawo korzystać z Usług;

b.      ilość dostępnej przestrzeni dyskowej;

c.       ilość kont Użytkowników Zależnych;

d.      ilość stanowisk dostępnych dla Użytkowników;

uzależnione są od rodzaju Pakietu wybranego przez danego Klienta. Szczegółowy opis i zakres dostępnych Pakietów znajduje się na stronie www.Comarch IBARD.pl.

 

§ 5
1.      Klient jest uprawniony do tworzenia tzw. Kont Użytkowników Zależnych w ilości i na zasadach zgodnych z wybranym Pakietem.

2.      Klienci, którzy wybrali nieodpłatny Pakiet Testowy, są uprawnieni do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w celu zapoznania się i wypróbowania Usług przez okres próby (użytek niekomercyjny), której długość uzależniona jest od bieżącej oferty Operatora Systemu Comarch IBARD i może podlegać zmianom.

3.      Prawo do bezpłatnego korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietu Testowego wygasa w razie upływu okresu darmowego korzystania z Usług, jeżeli w tym okresie Klient nie wybrał określonego Pakietu  płatnego.

4.      Klienci, którzy dokonali rejestracji i wyboru odpłatnego rodzaju Pakietu są uprawnieni do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w zakresie odpowiadającym parametrom zamówionego Pakietu dopiero po uiszczeniu stosowanej Opłaty przewidzianej dla wykupionego Pakietu; w okresie oczekiwania na uiszczenie Opłaty Klient jest uprawniony do korzystania z Usług w ramach Pakietu  Testowego.

5.      Jeżeli w ciągu 30 dni od upływu okresu Aktywacji Użytkownik nie zdecyduje się na uiszczenie stosowanej opłaty za Prolongatę Aktywacji oznaczającej przedłużenie Umowy o świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD. Użytkownik traci wszelkie uprawnienia do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD włącznie z utratą danych,   przechowywanych na infrastrukturze Operatora Systemu  Comarch IBARD.

6.      Klient może udzielić Korzystającym zgody na korzystanie z Plików w następującym zakresie:

a.      Klient udostępnia Pliki zabezpieczone lub niezabezpieczone dodatkowym hasłem, dostępne dla wszystkich Korzystających znających ewentualne hasło lub bezpośredni Adres url do Pliku;

b.      Klient może udostępnić Plik na czas nieokreślony lub na czas określony, ustawiając ważność Adresu url prowadzącego do Pliku.

7.      Usługa przesyłania Powiadomień SMS umożliwia Klientowi otrzymywanie Powiadomień SMS na telefon komórkowy wskazany przez Klienta.

8.      Powiadomienia SMS wysłane są z częstotliwością wybraną przez  Klienta.

9.      W celu możliwości korzystania z Usługi przesyłania Powiadomień SMS Klient powinien łącznie spełnić następujące warunki:

a.      dokonać Przedpłaty za pomocą Systemu Płatności z poziomu strony www.Comarch IBARD.pl zgodnie z cennikiem Usług przesyłania Powiadomień  SMS;

b.      podać numer telefonu komórkowego, na który mają być wysyłane Powiadomienia SMS poprzez wpisanie go w odpowiednim Formularzu dostępnym na stronie www.Comarch IBARD.pl. Klient jest zobowiązany do podania numeru telefonu komórkowego do którego posiada tytuł prawny;

c.       dokonać wyboru Wiadomości SMS, których Powiadomienia SMS mają dotyczyć oraz częstotliwości ich wysyłania.

10.  Korzystanie z Usługi przesyłania Powiadomień SMS jest możliwe wyłącznie dla Klientów korzystających z usług/sieci telekomunikacyjnych polskich operatorów telekomunikacyjnych.

11.  W ramach Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD Operator Systemu Comarch IBARD umożliwi Klientowi Konta Comarch IBARD korzystanie z komórki HelpDesk. Komórka HelpDesk dostępna będzie w Godzinach Roboczych. W ramach komórki HelpDesk Klient Konta Comarch IBARD będzie mógł otrzymać telefoniczne porady wyspecjalizowanych konsultantów Operatora Systemu Comarch IBARD. Zgłoszenia będą mogły być dokonywane pod następującym nr telefonu: +48 12  684 8880. Poza Godzinami Roboczymi komórka HelpDesk przyjmować będzie zgłoszenia ewentualnych problemów z wykorzystaniem poczty e-mail na adres:  pomoc@Comarch IBARD.pl.

 

IV.    Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy Konta Comarch IBARD
§ 6

 

1.      Klient chcący korzystać z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD rejestruje Konto Comarch IBARD poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.Comarch IBARD.pl oraz akceptuje niniejszy Regulamin. Zarejestrowanie Konta Comarch IBARD oznacza zawarcie Umowy o świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD między Klientem a Operatorem Systemu Comarch IBARD w ramach wybranego Pakietu.

2.      Klient poprzez zaakceptowanie Regulaminu stwierdza, iż wprowadzone dane do treści formularza oraz Konta Comarch IBARD, są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Systemu Comarch IBARD wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z Usług Dostępu do Konta  Comarch IBARD.

3.      Po wysłaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego System Comarch IBARD automatycznie generuje Konto Comarch IBARD dla Klienta. Podczas rejestracji Konta Comarch IBARD Klient samodzielnie generuje swój Login Klienta i Hasło Klienta.

4.      W przypadku zakupu Aktywacji od Partnera Konto Comarch IBARD generowane jest przez Operatora Systemu Comarch IBARD i zostaje aktywowane z chwilą pierwszego logowania przez Klienta. Klient może w każdej chwili zmienić Hasło  Klienta.

5.      W przypadku, gdy Klient nie nabył Aktywacji u Partnera, a zamierza korzystać z Pakietu płatnego, Klient wykorzystując System Płatności dokonuje Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa Dostępu do Konta Comarch IBARD ma być  świadczona.

6.      Rozpoczęcie świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietów płatnych nastąpi po uiszczeniu opłaty za Aktywację lub Prolongatę  Aktywacji.

7.      Umowa o świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietów płatnych zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia nabycia Aktywacji Konta Comarch IBARD.

8.      Z chwilą nabycia Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji Operator Systemu Comarch IBARD udziela Klientowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z Systemu Comarch IBARD w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki uiszczona została  Opłata.

9.      Klient ma prawo korzystać z Systemu Comarch IBARD wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD.

10.  Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu (konta  zależne).

11.  Klient, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Usług Dostępu do Konta  Comarch IBARD.

12.  Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto Klienta będącego przedsiębiorcą mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej  części.

13.  Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę podmiotów trzecich.

14.  Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD następuje na skutek:

a.      upływu czasu, na który Umowa została zawarta, w sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecydował się na jej odpłatne przedłużenie, nie uiszczając Opłaty za Prolongatę Aktywacji na kolejny 12 miesięczny korzystania z Konata Comarch IBARD;

b.      złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Panelu Użytkownika lub wysłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Operatora Systemu Comarch IBARD;

c.       jednostronnego oświadczenia woli Operatora Systemu Comarch IBARD o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy  Klient:

i.              wykorzystuje Konto Comarch IBARD w sposób sprzeczny z  Regulaminem;

ii.               Klient w procesie rejestracji podał nieprawidłowe, niepełne lub nieprawdziwe dane;

iii.                Klient wykorzystuje Usługę świadczoną przez Operatora Systemu  Comarch IBARD,

iv.                dla przechowywania treści o charakterze  bezprawnym;

v.                Klient korzysta z Usług w sposób mogący zagrażać interesom Operatora Systemu Comarch IBARD lub osób trzecich poprzez naruszenie reguł uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa;

vi.                naruszy powszechnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;

vii.                 korzysta z Usług w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Operatora Systemu Comarch IBARD, oraz prawidłowego świadczenia Usług na rzecz  Klientów;

viii.                  rozpowszechnia wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie.

15.  Klient może zrezygnować z korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w dowolnym momencie bez podania przyczyny, z tym, że Operator Systemu Comarch IBARD będzie utrzymywał Konto Klienta będącego do końca opłaconego okresu obowiązywania Umowy, chyba że Klient wyraźnie zażąda jego usunięcia. Rezygnacja z korzystania z Usług lub żądanie usunięcia Konta nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu uiszczonych  Opłat.

16.  Klient będący osobą fizyczną, który uiścił Opłatę, zawierając tym samym z Operatorem Systemu Comarch IBARD Umowę o odpłatne świadczenie Usług, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, liczonych od dnia zawarcia Umowy (uiszczenia Opłaty). Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Klienta (imię i nazwisko), adresu korespondencyjnego, loginu do Konta Comarch IBARD oraz numeru rachunku bankowego, na który uiszczona Opłata winna zostać zwrócona.

17.  W przypadku gdy w ramach świadczonej Usługi Klient będzie przetwarzał dane osobowe (tj. dane osób fizycznych, w tym administratorów lub innych użytkowników, oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), których jest administratorem, istnieje obowiązek zawarcia pisemnej umowy przetwarzania danych osobowych, na podstawie której Klient powierza COMARCH czynności powierzenia danych osobowych, zgodnie z art.31 ustawy o ochronie danych osobowych. Powierzone czynności przetwarzania danych ograniczają się do administrowania bazą usługi online. Obowiązek wystąpienia z inicjatywą podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych spoczywa na Kliencie.

18.  COMARCH informuje, że w przypadku zlecenia powierzenia danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej umowy powierzenia danych, grozi odpowiedzialność cywilna i karna wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych.

19.  Wzór umowy powierzenia danych jest dostępny wraz z niniejszym Regulaminem (Załącznik nr 1), akceptacja którego jest równoznaczna z akceptacją Umowy Powierzenia Danych Osobowych. W określonym w ust.1 przypadku, w którym istnieje obowiązek zawarcia pisemnej umowy powierzenia danych osobowych, Klient zobowiązany jest do wydrukowania umowy powierzenia danych osobowych, podpisania jej i dostarczenia do COMARCH w dwóch egzemplarzach.

20.  .

V.     Dane zapisane na Koncie Comarch IBARD.
§ 7

 

1.      Dane przechowywane na Koncie Comarch IBARD są wyłączną własnością Klienta.

2.      Podmioty Grupy Kapitałowej Comarch oraz jakiekolwiek inne podmioty trzecie nie mają dostępu do danych zaszyfrowanych i przechowywanych na Koncie Comarch IBARD przez Klienta.

3.      Dostęp do danych i ich odtworzenie możliwe jest tylko i wyłącznie za pomocą danych dostępowych (Login, Hasło, klucz szyfrujący dane), do których dostęp posiada  wyłącznie Klient.

4.      Przesyłane dane szyfrowane są protokołem SSL 128-bit oraz mogą być szyfrowane kluczem Klienta z zastosowaniem algorytmu AES 256-bit.

5.      Kopie danych przechowywane są na dwóch niezależnych macierzach dyskowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.      Centrum danych, w którym przechowywane są dane gromadzone na Kontach Comarch IBARD, posiada CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005, PN- ISO/IEC 27001:2007 oraz PN-N-19001:2006.

7.      Klient z poziomu Konta Comarch IBARD może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie Comarch IBARD, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane, a także może  udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień  poniżej.

8.      Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła Klienta oraz Loginu Klienta oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta Comarch IBARD przy użyciu Hasła Klienta oraz Loginu Klienta, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez   Klienta.

9.      W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Konta Comarch IBARD Operator Systemu Comarch IBARD ma prawo usunąć wszelkie dane zapisane na Koncie Comarch IBARD.Klient udostępniając Plik w ramach Usługi udostępnienia Pliku w Internecie jednocześnie oświadcza, że posiada do danego Pliku prawa autorskie lub zezwolenie na jego  rozpowszechnianie.

11. Udostępnienie Plików w ramach Usługi udostępnienia Pliku w Internecie przez Klienta nie przenosi na rzecz Operatora Systemu Comarch IBARD autorskich praw majątkowych do Pliku, autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pliku przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw.

 

VI.    Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron.
§ 8

 

1.      Klient nie może zamieszczać na Koncie Comarch IBARD w jakiejkolwiek postaci treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, jak również treści o charakterze  reklamowym.

2.      Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie Comarch IBARD. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Comarch IBARD działa jako bierny kanał  przesyłowy.

3.      Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa Dostępu do Konta Comarch IBARD.

4.      Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom  przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Systemu Comarch IBARD ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Klientowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.

5.      Klientowi zabrania się wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Systemu Comarch IBARD lub wywołujących taki  skutek.

6.      Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy Konta Comarch IBARD w tym prawa do korzystania z Systemu Comarch IBARD na inne  osoby.

 

§ 9
1.      Operator Konta Comarch IBARD obsługuje System Comarch IBARD oraz świadczy Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

2.      Operator Systemu Comarch IBARD nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich przez Klienta udostępniającego Pliki w ramach Usługi udostępniania plików w Internecie. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich w takim przypadku ponosi  Klient.

3.      Operator Systemu Comarch IBARD ponosi odpowiedzialność za przerwy w funkcjonowaniu Kont oraz utratę danych Klientów, spowodowaną wyłącznie z winy Operatora Systemu  Comarch IBARD.

4.      Odpowiedzialność Operatora Systemu Comarch IBARD za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostępu do Konta Comarch IBARD jest limitowana wg poniższych punktów:

a.      za zawinioną wyłącznie przez Operatora Comarch IBARD niedostępność usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD (nie dotyczy planowanych przerw technicznych opisanych w § 13):

i.              do 1 h: brak obniżenia należnego wynagrodzenia;

ii.               1-24 h: równowartość 1-miesięcznego wynagrodzenia należnego Operatorowi Systemu Comarch IBARD z tytułu świadczenia Usługi Comarch IBARD dla danego Klienta, w formie obniżenia wynagrodzenia;

iii.                powyżej 24 h: równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia należnego Operatorowi Systemu Comarch IBARD z tytułu świadczenia Usługi Comarch IBARD dla danego Klienta, w formie obniżenia wynagrodzenia;

b.      za zawinioną wyłącznie przez Operatora Comarch IBARD utratę danych przez Klienta Konta Comarch IBARD – równowartość wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta z tytułu Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD dla danego Klienta – ale w kwocie nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia uiszczonego przez danego Klienta z tytułu Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD za ostatnie 12 miesięcy, w formie obniżenia wynagrodzenia.

5.      Całkowita odpowiedzialność Operatora Systemu Comarch IBARD z wszelkich tytułów wynikających  z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostępu do Konta Comarch IBARD jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora Systemu Comarch IBARD  od Klienta za 12 miesięczny okres poprzedzający zaistnienie  szkody.

6.      Operator Systemu Comarch IBARD może w każdym momencie rozbudowywać o dodatkowe funkcje, naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować System  Comarch IBARD.

VII.   Dane osobowe.
§ 10

 

1.      Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest Operator Systemu Comarch IBARD, który zobowiązuje się przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD zgodnie z obowiązującym prawem.

2.      Operator Systemu Comarch IBARD zapewnia Klientowi Konta Comarch IBARD prawo wglądu i poprawiania danych zapisanych w Bazie Kont.

3.      Klient zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.

4.      Klient oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych  danych.

5.      Operator Systemu Comarch IBARD oświadcza, że infrastruktura teleinformatyczna Systemu    Comarch IBARD spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).

6.      Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług Dostępu do Konta  Comarch IBARD.

7.      Operator Systemu Comarch IBARD zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Klienta oraz danych zapisanych na Koncie Comarch IBARD osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz za wyjątkiem osób upoważnionych przez Klienta.

 

VIII. Płatności.
§ 11

 

1.      Klienci który chce skorzystać z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietu płatnego jest zobowiązany do zapłaty Opłaty za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji zgodnie z wybranym Pakietem i cennikiem dostępnym na stronach  www.Comarch IBARD

2.      Wynagrodzenie płatne jest za pośrednictwem Systemu Płatności. W przypadku zakupu Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz Partnera. Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa Dostępu do Konta Comarch IBARD ma być świadczona będą uiszczane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.      W czasie, w jakim Klient uprawniony jest do korzystania z Usługi Dostępu do Konta  Comarch IBARD, Klient uprawniony jest do zmiany Konta Comarch IBARD na inne, o większej pojemności.  W takim przypadku, Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora Systemu  Comarch IBARD uzupełniającej Opłaty za Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD równej różnicy między Opłatą za Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD o nowej, większej pojemności, a dotychczas uiszczoną Opłatą za korzystanie z Konta Comarch IBARD. Czas, przez jaki Klient uprawniony był  do korzystania z Usługi Dostępu do odpłatnego Konta Comarch IBARD w przypadku uiszczenia Opłaty za Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD o większej pojemności nie ulegnie zamianie,  tj. łącznie nie przekroczy on okresu 1 roku.

4.      Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą lub danym rachunkiem bankowym może posługiwać się wyłącznie ich uprawniony  posiadacz.

5.      Opłata dokonywana jest poprzez obciążenie karty płatniczej (kredytowej, debetowej itd.) lub przelew bankowy, za pomocą takich systemów obsługiwanych przez  Dotpay.

6.      Klient po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera Serwisu Dotpay będącego bankiem, a w przypadku  płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu  Dotpay.

 

IX.    Postępowanie reklamacyjne.
§ 12

 

1.      Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Konta Comarch IBARD winna zostać przesłana Operatorowi Systemu Comarch IBARD w formie pisemnej na adres Operatora Systemu Comarch IBARD i określać:

a.      dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

b.      uwagi Klienta dotyczą Usług Dostępu do Konta  Comarch IBARD;

c.       okoliczności uzasadniające reklamację Klienta, ewentualnie sugestie Klienta co do sposobu usunięcia zgłoszonych uwag.

2.      Operator Systemu Comarch IBARD obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki  sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3.      W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora Systemu Comarch IBARD przez podmioty, za które Operator Systemu Comarch IBARD nie ponosi odpowiedzialności bądź działają na rzecz Operatora Systemu Comarch IBARD jako podwykonawcy, Operator Systemu Comarch IBARD przesyła Klientowi w terminie 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych  okoliczności.

4.      Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne  do

dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora Systemu Comarch IBARD biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia  reklamacji.

 

X.       Zablokowanie Konta Klienta i przerwy techniczne
§ 13

 

1.      Operator Systemu Comarch IBARD zastrzega sobie prawo  do:

a.      okresowego wyłączania dostępności Systemu Comarch IBARD w celu jego rozbudowy lub konserwacji;

b.      sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Systemu Comarch IBARD i Konta Comarch IBARD bez podania przyczyn;

c.       natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia Regulaminu Konta Comarch IBARD lub prawa autorskie Operatora Systemu Comarch IBARD, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora Systemu  Comarch IBARD;

d.      zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Systemu Comarch IBARD i Konta Comarch IBARD.

2.      Operator Systemu Comarch IBARD zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, jeżeli Klient w sposób rażący lub  uporczywy:

a.      dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Systemu Comarch IBARD;

b.      narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste;

c.       narusza postanowienia Umowy Konta Comarch IBARD;

d.      wykorzystuje System Comarch IBARD do celów promocji i reklamy, a w szczególności do prezentowania reklam.

 

XI.    Postanowienia końcowe.
§ 14

 

1.      Operator Systemu Comarch IBARD zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.Comarch IBARD.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma  wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług. Klient który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę o Dostęp do Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 21 dni od dnia opublikowania zmian  Regulaminu.

2.      Wszelkie prawa własności intelektualnej Systemu Comarch IBARD są wyłączną własnością Operatora Systemu Comarch IBARD. Na mocy postanowień niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje możliwość korzystania z Systemu Comarch IBARD wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Systemu Comarch IBARD stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Operatora Systemu  Comarch IBARD.

3.      Operator Systemu Comarch IBARD może według własnego uznania cedować niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie. Operator Systemu Comarch IBARD może zlecić wykonywanie Umowy Konta Comarch IBARD osobom  trzecim.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Załącznik 1

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

§1

Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w stosunku do danych powierzonych Operatorowi Systemu Comarch IBARD.

 

§2

1.         Operator Systemu Comarch IBARD może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Klienta wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy na usługę Comarch IBARD.

2.         W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Operator Systemu Comarch IBARD może przetwarzać następujące dane:

a)      Osobowe klienta: ID użytkownika, Login, imię i nazwisko, nazwa partnera, nazwa firmy, NIP, ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo, numer telefonu, adres e-mail.

b)      Osobowe pracowników klienta: imię i nazwisko, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, wykształcenie, zawód, przebieg pracy, wynagrodzenie, nr rachunku bankowego, stan cywilny, dane osobowe członków najbliższej rodziny (rodziców, małżonków, dzieci).

c)       Informację dotyczące konta klienta: IP, data utworzenia konta, data ostatniej wizyty, data utworzenia konta Comarch IBARD, data wygaśnięcia konta, rozmiar konta, zajęte miejsce, Sid, liczba plików, liczba katalogów, ilość wersji plików, ilość komputerów z których można się logować, liczba licencji Comarch IBARD Box, liczba poleceń darmowych i płatnych.

3.         Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.

 

§3

1.         Operator  Systemu  Comarch IBARD  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

2.         Operator Systemu Comarch IBARD oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

 

 

 

§4

 

1.         Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Operator Systemu Comarch IBARD nadał upoważnienia, o których mowa w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Na żądanie Klienta, Operator Systemu Comarch IBARD niezwłocznie udostępni aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych.

2.         Operator Systemu Comarch IBARD oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Operatora Systemu Comarch IBARD), która zostanie upoważniona do przetwarzania powierzonych przez Klienta danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy na usługę Comarch IBARD, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych osobowych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie dotrzymania tajemnicy obowiązuje przez okres 1 roku od dnia wypowiedzenia umowy na usługę Comarch IBARD.

 

 

 

§5

 

1.       Operator Systemu Comarch IBARD odpowiada za szkody jakie powstały wobec Klienta lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz przepisów ogólnych wskazanych w kodeksie cywilnym.

2.       Operator Systemu Comarch IBARD po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych.

 

 

 

§6

 

Operatorowi Systemu Comarch IBARD przysługuje prawo kierowania zapytań do Klienta w zakresie prawidłowości wykonania przez Operatora Systemu Comarch IBARD obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych.

§7

 

1.         Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas określony – na czas trwania stosunku zobowiązaniowego między Operatorem Systemu Comarch IBARD, a Klientem świadczonej usługi Comarch IBARD.

2.         Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem, jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakże wypowiedzenie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych skutkuje wypowiedzeniem umowy głównej zawartej między Klientem, a Operatorem Systemu Comarch IBARD.

 

 

 

§8

 

Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu.

 

 

 

§9

 

W   sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz kodeksu cywilnego.