Zmieniliśmy naszą Politykę Prywatności w odniesieniu do plików cookie i innych podobnych technologii.

1. Deklaracja
2. Określenia użyte w Polityce
3. Dane osobowe
4. Wykorzystywanie danych
4.1. Realizacja usługi Użytkownika
4.2. Cele marketingowe i PR
4.3. Rekrutacja
4.4. Partnerzy
4.5. Klienci
4.6. Internetowe Centrum Prasowe
4.7. Reklamy elektroniczne
5. Logi systemowe
6. Pliki cookie i inne podobne technologie
7. Modyfikacja danych osobowych
8. Ujawnienie wymagane przez prawo
9. Ochrona danych
10. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji
11. Powiadomienia o zmianach
12. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

 

1. Deklaracja

Zasadą Comarch SA oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Comarch (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), zwanych w dalszej części niniejszej Polityki „GK Comarch”, jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

GK Comarch działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu GK Comarch.

Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach zakupionych produktów lub usług Comarch regulowane są odrębnymi procedurami oraz umowami.

GK Comarch deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

GK Comarch zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych GK Comarch.

GK Comarch jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie korporacyjnej GK Comarch. Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną Comarch SA oraz pozostałym spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Comarch.

Administratorem gromadzonych danych jest spółka Comarch SA z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

 

2. Określenia użyte w Polityce

Osoba, której dane dotyczą – osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z witryn internetowych GK Comarch.
Polityka – Polityka Prywatności GK Comarch.
Strony GK Comarch – witryny internetowe obsługiwane przez lub w imieniu GK Comarch i jej jednostek na całym świecie.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku GK Comarch.
Integralność danych – określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie

3. Dane osobowe

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z podmiotami GK Comarch bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony GK Comarch w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, programów i usług oraz wysłuchania lub obejrzenia określonych programów, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.
Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem podmiotowi należącemu do GK Comarch realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu, pobranie demo produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.
W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), GK Comarch poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez GK Comarch tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

4. Wykorzystywanie danych

4.1. Realizacja usługi Użytkownika

Informując GK Comarch o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą produktów, otrzymaniem materiałów marketingowych i PR, wydawnictw, newsletterów, a także odebrania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Użytkownik udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.
GK Comarch ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu GK Comarch oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne.

Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. GK Comarch może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

 

4.2. Cele marketingowe i PR
Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem stron GK Comarch oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu, mogą być wykorzystane przez GK Comarch do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi GK Comarch współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

 

4.3. Rekrutacja
GK Comarch prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów poprzez swoje strony korporacyjne. Pozyskane w ten sposób dane osobowe GK Comarch wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji. GK Comarch zastrzega sobie prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym.
Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez GK Comarch w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych jak i po zakończeniu procesu rekrutacji w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda ta obejmuje również załączone przez Użytkownika dodatkowe dokumenty (życiorys, list motywacyjny, referencje, etc.).

 

4.4. Partnerzy
GK Comarch udostępnia swoim Partnerom dedykowane dla nich witryny internetowe z informacjami niezbędnymi do współpracy z GK Comarch. Dostęp do tych witryn wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika.
Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów, GK Comarch może wykorzystywać do zarządzania relacjami biznesowymi w ramach całej GK Comarch z Użytkownikiem, z Partnerem reprezentowanym przez Użytkownika, a także z ogółem Partnerów oraz do rozwijania takich relacji. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych czy informacji na temat programów partnerskich. GK Comarch zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

 

4.5. Klienci
GK Comarch udostępnia swoim Klientom dedykowane dla nich witryny internetowe stanowiące kompendium wiedzy na temat systemów, z których Klienci ci korzystają. Dostęp do tych witryn wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika.
Informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów GK Comarch może wykorzystywać do zarządzania relacjami biznesowymi w ramach całej GK Comarch z Użytkownikiem, z Klientem reprezentowanym przez Użytkownika i z ogółem Klientów oraz do rozwijania takich relacji. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych oraz ofert.
GK Comarch zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

 

4.6. Internetowe Centrum Prasowe
Internetowe Centrum Prasowe (ICP) to platforma komunikacji pomiędzy GK Comarch a mediami. Dostarcza ono informacji na temat funkcjonowania Spółki, materiałów multimedialnych Comarch TV, magazynów, znaków towarowych i graficznych a także daje możliwość zaprenumerowania cotygodniowego biuletynu informacyjnego i czasopism wydawanych przez Comarch S.A. Platforma ta służy również do zadawania pytań przez interesariuszy. Użytkownicy korzystający z platformy mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych, w celu realizacji usługi związanej z zamawianiem/otrzymywaniem newsletterów, czasopism i informacji prasowych, a także przy odpowiedzi na zapytanie przesłane do firmy za pomocą formularza kontaktowego. Użytkownicy udostępniają GK Comarch swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza. Dane te w większości przypadków obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień Użytkownicy będą proszeni o podanie pełnych danych osobowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
GK Comarch wymaga udostępnienia tylko tych danych, nastąpi blokada czynności podjętej przez Użytkownika i tym samym zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

4.7. Reklamy elektroniczne
GK Comarch korzysta z usług podmiotów zewnętrznych uczestniczących w świadczeniu interaktywnych elektronicznych usług reklamowych (na przykład banery reklamowe). Podmioty te upoważnione są do zbierania oraz wykorzystywania informacji o Klientach, tylko w celu optymalnego świadczenia usług na rzecz GK, a także w ustaleniu, jakie oferty, promocje i typy reklamy są najlepiej odbierane przez Klientów GK Comarch. Informacje zbierane w ten sposób są agregowane, stąd więc nie mogą posłużyć do identyfikacji pojedynczego Użytkownika.

5. Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony GK Comarch jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

 

6. Pliki cookiei inne podobne technologie

Witryny internetowe GK Comarch stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. GK Comarch może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności GK Comarch, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych GK Comarch. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z GK Comarch dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
 • utrzymywania sesji użytkowników,
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
 • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

Witryny GK Comarch stosują następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym GK Comarch będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

 

7. Modyfikacja danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez GK Comarch i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy GK Comarch. W tym celu należy drogą elektroniczną na adresy: unsubscribe@comarch.pl lub unsubscribe@comarch.com przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

8. Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach GK Comarch może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z GK Comarch osobom trzecim. W szczególności GK Comarch może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

 • na wniosek Użytkownika;
 • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
 • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;
 • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem Comarch S.A. lub jednostki GK Comarch; lub
 • w innych podobnych okolicznościach.

9. Ochrona danych

GK Comarch wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu GK Comarch wykorzystuje połączenie szyfrowane. GK Comarch nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

10. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

Witryny internetowe GK Comarch mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. GK Comarch nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

11. Powiadomienia o zmianach

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej GK Comarch przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

12. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób GK Comarch przetwarza dane osobowe,  prosimy kierować na adresy: privacy@comarch.pl, privacy@comarch.com.
Data publikacji: 2013.03.28