REGULAMIN KONTA Comarch IBARD

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25. 05. 2018 r. i z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin KONTA Comarch IBARD.

 

I. Postanowienia ogólne i definicje
II. Wymagania techniczne
III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD
IV. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy Konta Comarch IBARD
V. Dane zapisane na Koncie Comarch IBARD
VI. Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron
VII. Płatności
VIII. Postępowanie reklamacyjne
IX. Zablokowanie Konta Klienta i przerwy techniczne
X. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne i definicje

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.  Regulamin Konta Comarch IBARD (Regulamin) – regulamin określający zasady świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD oraz korzystania z Konta Comarch IBARD.

2.  System Comarch IBARD – system informatyczny umożliwiający korzystanie z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD oraz komunikację pomiędzy Operatorem Systemu Comarch IBARD i Klientem. System Comarch IBARD zapewnia Klientom stały dostęp i zarządzanie danymi zgromadzonymi na Koncie Comarch IBARD. System Comarch IBARD jest utrzymywany i rozwijany przez Operatora Systemu Comarch IBARD.

3.  Operator Systemu Comarch IBARD (Operator) – iComarch24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328672, NIP 6751410687, REGON 120871348, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł opłacony w całości.

4. Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. Klienci mają prawo korzystać z Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD wyłącznie:

a. w ramach nieodpłatnego Pakietu Testowego;

b. w ramach Pakietów odpłatnych określonych szczegółowo w cenniku znajdującym się na stronie ibard.com.

5. Użytkownik – Klient, który dokonał pełnej aktywacji Konta Comarch IBARD i zawarł odpłatną Umowę Konta Comarch IBARD.

6. Hasło Klienta – ciąg znaków składający się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych nadany samodzielnie przez Klienta w procesie rejestracji Konta Comarch IBARD, a służący autoryzacji Klienta w procesie logowania do Systemu Comarch IBARD.

7. Login Klienta – unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem Klienta do autoryzacji dostępu do Konta Comarch IBARD.

8. Konto Comarch IBARD – wydzielona przestrzeń Systemu Comarch IBARD określona unikalnym Loginem Klienta i zabezpieczona Hasłem Klienta, na której Klient Konta Comarch IBARD zapisuje i przechowuje dane.

9. Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD (Usługi) – usługi świadczone drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Umowa Konta Comarch IBARD (Umowa) – umowa zawarta pomiędzy Operatorem Systemu Comarch IBARD i Klientem, regulująca zasady świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD.

11. Baza Kont – zbiór danych osobowych Klientów Konta Comarch IBARD, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora Systemu Comarch IBARD jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD.

12. Konto Użytkownika Zależnego (subkonto) – konto dla dodatkowego użytkownika utworzone przez Klienta w ramach Konta Comarch IBARD zgodnie z zakresem zakupionego Pakietu, w ramach którego Użytkownik Zależny otrzymuje dostęp do Konta Klienta.

13. Opłata – wynagrodzenie Operatora Systemu Comarch IBARD za świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, wnoszona jest przez Użytkownika. Opłata uiszczana jest za pośrednictwem Systemu Płatności lub na rzecz Partnera Comarch IBARD jako opłata za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji.

14. System Płatności – funkcjonalność Systemu Comarch IBARD umożliwiająca wniesienie Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay.

15. Serwis Dotpay – operator portalu internetowego www.dotpay.pl: Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255 lub dowolny inny operator obsługujący płatności elektroniczne.

16. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. Godziny Robocze – godziny od 9.00 do 17.00 w każdym Dniu Roboczym.

18. Partner Comarch IBARD – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Operatorem Systemu Comarch IBARD lub innym podmiotem sprzedaje Aktywację lub Prolongaty Aktywacji.

19. Aktywacja – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia Pakietu płatnego.

20. Prolongata Aktywacji – prawo korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zapłaty Opłaty zgodnie z Regulaminem.

21. Pakiet – zestaw oferowany Klientowi Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, która w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzuje się określonymi parametrami.

22. Pakiet Testowy – wersja testowa Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD uprawniająca do nieodpłatnego korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD o określonej przez Pakiet funkcjonalności w celu jej wypróbowania.

23. Dane – dowolne dane, przechowywane przez Klienta na Koncie Comarch IBARD.

24. Usługa udostępniania Danych w Internecie – usługa świadczona przez Operatora Systemu Comarch IBARD w ramach Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD, umożliwiająca Klientowi przechowywanie Danych na Koncie Comarch IBARD oraz udostępnianie Danych za pomocą Adresu url.

25. Korzystający – osoba fizyczna, korzystająca z Danych udostępnionych przez Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

26. Adres url – link prowadzący do miejsca w Systemie Comarch IBARD, gdzie Dane są udostępnione przez Klienta. Adres url przekazywany jest przez Klienta korzystającemu.

27. Usługa przesyłania Powiadomień SMS – usługa świadczona przez Operatora Systemu Comarch IBARD dla Klientów, umożliwiającą Klientowi otrzymywanie Powiadomień SMS na telefon komórkowy Klienta.

28. Powiadomienie SMS – komunikat przesyłany w postaci Wiadomości SMS na telefon komórkowy Klienta.

29. Wiadomość SMS – oznacza krótką wiadomość tekstową w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej przesyłaną przez podmioty świadczone usługi telekomunikacyjne (operatorów telekomunikacyjnych).

30. Przedpłata – doładowanie Konta Comarch IBARD dowolną kwotą pieniężną, umożliwiająca korzystanie z Usługi przesyłania Powiadomień SMS.

 

§ 2
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, świadczonych przez Operatora Systemu Comarch IBARD na rzecz Klientów drogą elektroniczną w zakresie wybranego Pakietu.

2. Świadczenie Usług następuje w oparciu o System Comarch IBARD i wymaga aktywacji Konta Comarch IBARD.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchamiania Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Klienta zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych na Klienta w Regulaminie.

4. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Operatora Systemu Comarch IBARD ibard.com, w formie która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

II. Wymagania techniczne

 

§ 3
W celu skorzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD Użytkownik Konta Comarch IBARD musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 512 kbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w ich najbardziej aktualnej wersji.

 

III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD

 

§ 4
Pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez Klienta warunków w nim określonych, Operator Systemu Comarch IBARD zobowiązuje się świadczyć Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD w zakresie wybranego przez Klienta Pakietu. Szczegółowy opis i zakres dostępnych Pakietów znajduje się na stronie ibard.com.

 

§ 5
1. Klient jest uprawniony do tworzenia tzw. Kont Użytkowników Zależnych w ilości i na zasadach zgodnych z wybranym Pakietem.

2. Klienci, którzy wybrali nieodpłatny Pakiet Testowy, są uprawnieni do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w celu zapoznania się i wypróbowania Usług przez okres próby (użytek niekomercyjny), której długość uzależniona jest od bieżącej oferty Operatora Systemu Comarch IBARD i może podlegać zmianom.

3. Prawo do bezpłatnego korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietu Testowego wygasa w razie upływu okresu darmowego korzystania z Usług, jeżeli w tym okresie Klient nie wybrał określonego Pakietu płatnego.

4. Klienci, którzy dokonali rejestracji i wyboru odpłatnego rodzaju Pakietu są uprawnieni do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w zakresie odpowiadającym parametrom zamówionego Pakietu dopiero po uiszczeniu stosowanej Opłaty przewidzianej dla wykupionego Pakietu; w okresie oczekiwania na uiszczenie Opłaty Klient jest uprawniony do korzystania z Usług w ramach Pakietu Testowego.

5. Jeżeli w ciągu 30 dni od upływu okresu Aktywacji Użytkownik nie zdecyduje się na uiszczenie stosowanej opłaty za Prolongatę Aktywacji oznaczającej przedłużenie Umowy o świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD., Użytkownik traci wszelkie uprawnienia do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, a konto wraz z danymi Klienta zostaje automatycznie usunięte z infrastruktury Operatora Systemu Comarch IBARD.

6. Dla wariantów płatnych Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD Operator Systemu Comarch IBARD umożliwi Klientowi Konta Comarch IBARD korzystanie telefonicznie lub drogą elektroniczną z pomocy i porad wyspecjalizowanych konsultantów Zespołu HelpDesk Operatora Systemu Comarch IBARD. Konsultanci HelpDesk dostępni będzie w Godzinach Roboczych. Adresy i numery kontaktowe wskazane są na stronie ibard.com.

 

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy Konta Comarch IBARD

 

§ 6
1. Klient chcący korzystać z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD rejestruje Konto Comarch IBARD poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem ibard.com lub w ramach portalu Comarch Cloud działającego pod adresem www.comarch-cloud.pl. oraz akceptuje niniejszy Regulamin. Zarejestrowanie Konta Comarch IBARD oznacza zawarcie Umowy o świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD między Klientem a Operatorem Systemu Comarch IBARD w ramach wybranego Pakietu.

2. Klient poprzez zaakceptowanie Regulaminu stwierdza, iż wprowadzone dane do treści formularza oraz Konta Comarch IBARD, są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Systemu Comarch IBARD wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, dla celów związanych z korzystaniem z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD.

3. Po wysłaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego System Comarch IBARD automatycznie generuje Konto Comarch IBARD dla Klienta.

4. W przypadku zakupu Aktywacji od Partnera Konto Comarch IBARD generowane jest przez Operatora Systemu Comarch IBARD i zostaje aktywowane z chwilą stworzenia Konta. Klient może w każdej chwili zmienić Hasło Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient nie nabył Aktywacji u Partnera, a zamierza korzystać z Pakietu płatnego, Klient wykorzystując System Płatności dokonuje Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa Dostępu do Konta Comarch IBARD ma być świadczona.

6. Rozpoczęcie świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietów płatnych nastąpi po uiszczeniu opłaty za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji.

7. Umowa o świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietów płatnych zostaje zawarta na okres wybrany przez klienta w momencie Aktywacji lub Prolongaty Konta Comarch IBARD.

8. Z chwilą nabycia Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji Operator Systemu Comarch IBARD udziela Klientowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z Systemu Comarch IBARD w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez okres, za jaki uiszczona została Opłata.

9. Klient ma prawo korzystać z Systemu Comarch IBARD wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD.

10. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu (konta zależne).

11. Klient, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD.

12. Klient powinien zachować w tajemnicy Hasło Klienta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto Klienta będącego przedsiębiorcą mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

13. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę podmiotów trzecich.

14. Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD następuje na skutek:

a. upływu czasu, na który Umowa została zawarta, w sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecydował się na jej odpłatne przedłużenie, nie uiszczając Opłaty za Prolongatę Aktywacji na kolejny okres korzystania z Konta Comarch IBARD;

b. złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Operatora Systemu Comarch IBARD;

c. jednostronnego oświadczenia woli Operatora Systemu Comarch IBARD o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Klient:

i. wykorzystuje Konto Comarch IBARD w sposób sprzeczny z Regulaminem;

ii. Klient w procesie rejestracji podał nieprawidłowe, niepełne lub nieprawdziwe dane;

iii. Klient wykorzystuje Usługę świadczoną przez Operatora Systemu Comarch IBARD, dla przechowywania treści o charakterze bezprawnym;

iv. Klient korzysta z Usług w sposób mogący zagrażać interesom Operatora Systemu Comarch IBARD lub osób trzecich poprzez naruszenie reguł uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa;

v. naruszy powszechnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;

vi. korzysta z Usług w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Operatora Systemu Comarch IBARD, oraz prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Klientów;

vii. rozpowszechnia wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie.

15. Klient może zrezygnować z korzystania z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w dowolnym momencie bez podania przyczyny, z tym, że Operator Systemu Comarch IBARD będzie utrzymywał Konto Klienta będącego do końca opłaconego okresu obowiązywania Umowy, chyba że Klient wyraźnie zażąda jego usunięcia. Rezygnacja z korzystania z Usług lub żądanie usunięcia Konta nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu uiszczonych Opłat.

16. Klient będący osobą fizyczną, który uiścił Opłatę, zawierając tym samym z Operatorem Systemu Comarch IBARD Umowę o odpłatne świadczenie Usług, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, liczonych od dnia zawarcia Umowy (uiszczenia Opłaty). Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Klienta (imię i nazwisko), adresu korespondencyjnego, loginu do Konta Comarch IBARD oraz numeru rachunku bankowego, na który uiszczona Opłata winna zostać zwrócona.

17. W celu umożliwienia realizacji świadczenia Umowy Umowa Konta Comarch IBARD niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, a tym samym zawarcie między Klientem, a Operatorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia danych zostanie zawarta w formie elektronicznej.

 

V. Dane zapisane na Koncie Comarch IBARD

 

§ 7
1. Dane przechowywane na Koncie Comarch IBARD są wyłączną własnością Klienta, który jest ich Administratorem.

2. Dostęp do danych i ich odtworzenie możliwe jest tylko i wyłącznie za pomocą danych dostępowych (Login, Hasło, klucz szyfrujący dane), do których dostęp posiada wyłącznie Klient.

3. Klient z poziomu Konta Comarch IBARD może zarządzać danymi zgromadzonymi na Koncie Comarch IBARD, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane, a także może udostępniać dane innym osobom według własnego uznania i na własną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła Klienta oraz Loginu Klienta oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta Comarch IBARD przy użyciu Hasła Klienta oraz Loginu Klienta, zarówno autoryzowane jak i nieautoryzowane przez Klienta.

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Konta Comarch IBARD Operator Systemu Comarch IBARD ma prawo usunąć wszelkie dane zapisane na Koncie Comarch IBARD.

6. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Konta Comarch IBARD Operator Systemu Comarch IBARD ma prawo usunąć wszelkie dane zapisane na Koncie Comarch IBARD.Klient oświadcza że posiada prawa autorskie lub zezwolenie na rozpowszechnianie danych przechowywanych w Systemie Comarch IBARD udostępnianym innym użytkownikom Systemu lub w Internecie.

7. Udostępnienie Danych innym użytkownikom Systemu Comarch IBARD lub w Internecie przez Klienta nie przenosi na rzecz Operatora Systemu Comarch IBARD autorskich praw majątkowych do Danych, autorskie prawa majątkowe i osobiste do Danych przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw.

 

VI. Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron.

 

§ 8
1. Klient nie może zamieszczać na Koncie Comarch IBARD w jakiejkolwiek postaci treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, jak również treści o charakterze reklamowym.

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób Danych przechowywanych na Koncie Comarch IBARD. Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Comarch IBARD działa jako bierny kanał przesyłowy.

3. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Klientów lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury Systemu Comarch IBARD.

4. Klient zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Systemu Comarch IBARD ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Klientowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.

5. Klientowi zabrania się wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Systemu Comarch IBARD lub wywołujących taki skutek.

6. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających z Umowy Konta Comarch IBARD w tym prawa do korzystania z Systemu Comarch IBARD na inne osoby.

 

§ 9
1. Operator Konta Comarch IBARD obsługuje System Comarch IBARD oraz świadczy Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

2. Operator Systemu Comarch IBARD nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich przez Klienta udostępniającego Dane w ramach Usługi udostępniania plików w Internecie. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich majątkowych i osobistych osób trzecich w takim przypadku ponosi Klient.

3. Operator Systemu Comarch IBARD ponosi odpowiedzialność za przerwy w funkcjonowaniu Kont oraz utratę danych Klientów, spowodowaną wyłącznie z winy Operatora Systemu Comarch IBARD.

4. Odpowiedzialność Operatora Systemu Comarch IBARD za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostępu do Konta Comarch IBARD jest limitowana wg poniższych punktów:

a. za zawinioną wyłącznie przez Operatora Comarch IBARD niedostępność usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD (nie dotyczy planowanych przerw technicznych opisanych w § 12):

i. do 24 h: brak obniżenia należnego wynagrodzenia;

ii. 1-7 dni: równowartość 1-miesięcznego wynagrodzenia należnego Operatorowi Systemu Comarch IBARD z tytułu świadczenia Usługi Comarch IBARD dla danego Klienta, w formie obniżenia wynagrodzenia;

iii. powyżej 7 dni: równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia należnego Operatorowi Systemu Comarch IBARD z tytułu świadczenia Usługi Comarch IBARD dla danego Klienta, w formie obniżenia wynagrodzenia;

b. za zawinioną wyłącznie przez Operatora Comarch IBARD utratę danych przez Klienta Konta Comarch IBARD – równowartość wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta z tytułu Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD dla danego Klienta – ale w kwocie nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia uiszczonego przez danego Klienta z tytułu Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD za ostatnie 12 miesięcy, w formie obniżenia wynagrodzenia.

5. Całkowita odpowiedzialność Operatora Systemu Comarch IBARD z wszelkich tytułów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostępu do Konta Comarch IBARD jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora Systemu Comarch IBARD od Klienta za 12 miesięczny okres poprzedzający zaistnienie szkody.

6. Operator Systemu Comarch IBARD może w każdym momencie rozbudowywać o dodatkowe funkcje, naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować System Comarch IBARD.

 

VII. Płatności

 

§ 10
1. Klient, który chce skorzystać z Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD w ramach Pakietu płatnego jest zobowiązany do zapłaty Opłaty za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji zgodnie z wybranym Pakietem i cennikiem dostępnym na stronach ibard.com.

2. Wynagrodzenie płatne jest za pośrednictwem Systemu Płatności. W przypadku zakupu Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz Partnera. Opłaty za kolejne okresy, w których Usługa Dostępu do Konta Comarch IBARD ma być świadczona będą uiszczane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W czasie, w jakim Klient uprawniony jest do korzystania z Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD, Klient uprawniony jest do zmiany Konta Comarch IBARD na inny Pakiet. W takim przypadku, Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora uzupełniającej Opłaty za Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD równej różnicy między Opłatą za Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD w nowym Pakiecie, a dotychczas uiszczoną Opłatą za korzystanie z Konta Comarch IBARD proporcjonalnie do pozostałego okresu Aktywacji lub Prolongaty. W przypadku zmiany Pakietu w okresie 30 dni do zakończenia okresu Aktywacji czy Prolongaty Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora Opłaty za Usługę Dostępu do Konta Comarch IBARD równej cenie nowego Pakietu, jednocześnie Usługa Dostępu do Konta Comarch IBARD będzie przedłużona na kolejny okres zgodnie z nowym wybranym Pakietem.

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 

§ 11
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Konta Comarch IBARD winna zostać przesłana Operatorowi Systemu Comarch IBARD w formie pisemnej na adres Operatora Systemu Comarch IBARD i określać:

a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;

b. uwagi Klienta dotyczą Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD;

c. okoliczności uzasadniające reklamację Klienta, ewentualnie sugestie Klienta co do sposobu usunięcia zgłoszonych uwag.

2. Operator Systemu Comarch IBARD obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora Systemu Comarch IBARD przez podmioty, za które Operator Systemu Comarch IBARD nie ponosi odpowiedzialności bądź działają na rzecz Operatora Systemu Comarch IBARD jako podwykonawcy, Operator Systemu Comarch IBARD przesyła Klientowi w terminie 7 dni informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.

4. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora Systemu Comarch IBARD biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

 

IX. Zablokowanie Konta Klienta i przerwy techniczne

 

§ 12
1. Operator Systemu Comarch IBARD zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania dostępności Systemu Comarch IBARD w celu jego rozbudowy lub konserwacji;

b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Systemu Comarch IBARD i Konta Comarch IBARD bez podania przyczyn;

c. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępu do Konta Comarch IBARD w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia Regulaminu Konta Comarch IBARD lub prawa autorskie Operatora Systemu Comarch IBARD, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Operatora Systemu Comarch IBARD;

d.  zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Systemu Comarch IBARD i Konta Comarch IBARD.

2. Operator Systemu Comarch IBARD zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Dostępu do Konta Comarch IBARD, jeżeli Klient w sposób rażący lub uporczywy:

a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować pracę Systemu Comarch IBARD;

b. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste;

c. narusza postanowienia Umowy Konta Comarch IBARD;

d. wykorzystuje System Comarch IBARD do celów promocji i reklamy, a w szczególności do prezentowania reklam.

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 13
1. Operator Systemu Comarch IBARD zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie ibard.com. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług. Klient który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo rozwiązać Umowę o Dostęp do Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 21 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.

2. Wszelkie prawa własności intelektualnej Systemu Comarch IBARD są wyłączną własnością Operatora Systemu Comarch IBARD. Na mocy postanowień niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje możliwość korzystania z Systemu Comarch IBARD wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Systemu Comarch IBARD stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Operatora Systemu Comarch IBARD.

3. Operator Systemu Comarch IBARD może według własnego uznania cedować niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie. Operator Systemu Comarch IBARD może zlecić wykonywanie Umowy Konta Comarch IBARD osobom trzecim.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.